bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Празници - Намаления и промоции

268лв
215лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
375лв
300лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
500лв
400лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
358лв
286лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
625лв
500лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
447лв
358лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

25 резервации наскоро
-20%

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440м.

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Greece

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

604лв
513лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
817лв
695лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3065лв
2605лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1362лв
1158лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
358лв
304лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
500лв
425лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1226лв
1042лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
1250лв
1062лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
447лв
380лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
625лв
531лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4726лв
4017лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1089лв
926лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
3259лв
2607лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4223лв
3378лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
302лв
257лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
375лв
319лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
268лв
228лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1226лв
1042лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
463лв
394лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
463лв
394лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1125лв
956лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
750лв
637лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1250лв
1062лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5121лв
4097лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6588лв
5271лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1000лв
850лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
716лв
609лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3533лв
3003лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4726лв
4017лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
640лв
512лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-20%
853лв
683лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2202лв
1762лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3002лв
2402лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1125лв
956лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
805лв
685лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1326лв
1127лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3065лв
2605лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1225лв
980лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1545лв
1236лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3259лв
2770лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5252лв
4201лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4230лв
3384лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
1057лв
899лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1324лв
1125лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1010лв
858лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
1258лв
1070лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1511лв
1209лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1085лв
868лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
470лв
376лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-20%
647лв
518лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1835лв
1468лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2502лв
2002лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
771лв
656лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
831лв
665лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1080лв
864лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2328лв
1979лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3384лв
2707лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
4236лв
3389лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2995лв
2546лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3676лв
2941лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2961лв
2369лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3594лв
3055лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2385лв
2027лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2569лв
2055лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
3533лв
2826лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3886лв
3109лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3034лв
2427лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
1068лв
893лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
855лв
715лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-16%
2538лв
2157лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3177лв
2700лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2538лв
2030лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
3151лв
2521лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3594лв
3055лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1140лв
912лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-20%
1692лв
1438лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2118лв
1800лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
681лв
579лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1558лв
1246лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-20%
2069лв
1655лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2202лв
1872лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3002лв
2552лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3624лв
2926лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-19%
2772лв
2239лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-19%
926лв
740лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
713лв
570лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1258лв
1070лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4027лв
3423лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3209лв
2728лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1010лв
858лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
4091лв
3273лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
5331лв
4265лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4223лв
3378лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
1140лв
912лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1140лв
912лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
3706лв
3150лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3016лв
2413лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2328лв
1862лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-20%
4230лв
3595лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5295лв
4500лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1140лв
912лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
927лв
741лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1330лв
1064лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
772лв
657лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1611лв
1289лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
2278лв
1823лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
250лв
212лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
179лв
152лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
492лв
418лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
670лв
569лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
817лв
695лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
3439лв
2924лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2623лв
2230лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
540лв
459лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
813лв
651лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
1062лв
849лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3503лв
2802лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
771лв
617лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
2202лв
1872лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3002лв
2552лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2569лв
2055лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
594лв
475лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
1527лв
1222лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2014лв
1712лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1101лв
881лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2627лв
2233лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3996лв
3196лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3062лв
2449лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2976лв
2381лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3501лв
2976лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2786лв
2368лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2363лв
1890лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2229лв
1783лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2896лв
2317лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1809лв
1538лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1437лв
1221лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
525лв
446лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2961лв
2369лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
423лв
360лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3676лв
2941лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4162лв
3538лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3666лв
3116лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3619лв
3077лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1330лв
1064лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
5777лв
4910лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1081лв
865лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1057лв
846лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2328лв
1979лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2995лв
2546лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1324лв
1059лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3724лв
3166лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4826лв
4102лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5989лв
4792лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2118лв
1800лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4656лв
3724лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1692лв
1438лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1390лв
1182лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3016лв
2564лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1710лв
1453лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
9311лв
7914лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
12151лв
10328лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
4223лв
3589лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
603лв
513лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
466лв
396лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2626лв
2101лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2115лв
1692лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
3619лв
2896лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4792лв
4073лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
2793лв
2235лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-20%
3724лв
3166лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3558лв
3025лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
5551лв
4440лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4273лв
3418лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
4055лв
3447лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1223лв
1039лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
974лв
828лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1080лв
918лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5552лв
4719лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
296лв
252лв
13-17 Апр
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
222лв
189лв
14-17 Апр
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1041лв
885лв
15-20 Апр
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
518лв
440лв
16-23 Апр
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
250лв
212лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1146лв
974лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
179лв
152лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1697лв
1442лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
750лв
637лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
268лв
228лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
375лв
319лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
179лв
152лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
250лв
212лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
750лв
600лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
537лв
430лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
897лв
763лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
649лв
552лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
481лв
409лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
795лв
676лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
582лв
494лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
659лв
560лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3490лв
2792лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
397лв
318лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4590лв
3672лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3610лв
2888лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
291лв
233лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
2543лв
2034лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-20%
4481лв
3809лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
5795лв
4926лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
3519лв
2991лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
545лв
463лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2599лв
2209лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
681лв
579лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
681лв
579лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1893лв
1515лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
947лв
805лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1266лв
1076лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3413лв
2901лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2506лв
2005лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1751лв
1489лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1080лв
864лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2014лв
1712лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2189лв
1861лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2627лв
2233лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1751лв
1489лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
831лв
665лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
771лв
656лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3095лв
2476лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2349лв
1879лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
771лв
656лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
926лв
740лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1080лв
918лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
713лв
570лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-20%
2569лв
2055лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
3503лв
2802лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2160лв
1836лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1663лв
1413лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3503лв
2802лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2569лв
2055лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1768лв
1415лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4683лв
3746лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1468лв
1248лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2189лв
1751лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1342лв
1074лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
3618лв
2895лв
24.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-20%
2002лв
1701лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
1835лв
1560лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2668лв
2268лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2502лв
2127лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3632лв
3087лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5095лв
4076лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3894лв
3116лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
3422лв
2738лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1665лв
1415лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4663лв
3964лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3527лв
2998лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2596лв
2077лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1943лв
1652лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4056лв
3447лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1517лв
1290лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2199лв
1869лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3062лв
2603лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2538лв
2158лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2027лв
1723лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
500лв
425лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
367лв
312лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
5777лв
4910лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
4190лв
3352лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
2793лв
2235лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
5390лв
4312лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3619лв
2896лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4193лв
3564лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2538лв
2030лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-20%
1520лв
1292лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1330лв
1064лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1081лв
865лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1236лв
1050лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
3706лв
2965лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
3151лв
2521лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2961лв
2369лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-20%
3594лв
3055лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3384лв
2876лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4201лв
3571лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2793лв
2374лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2995лв
2546лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2328лв
1979лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1480лв
1184лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1519лв
1291лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1164лв
989лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2163лв
1730лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2538лв
2157лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2660лв
2128лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1629лв
1304лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-20%
2126лв
1701лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1330лв
1130лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4726лв
4017лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3807лв
3236лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1269лв
1079лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1588лв
1350лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2734лв
2324лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1853лв
1482лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1330лв
1130лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3151лв
2521лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2538лв
2030лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
3676лв
3125лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1823лв
1549лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2118лв
1694лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1480лв
1184лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-20%
1692лв
1353лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
2095лв
1781лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1397лв
1187лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1164лв
931лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1081лв
919лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1519лв
1215лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2961лв
2517лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4656лв
3724лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-20%
6075лв
4860лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
760лв
646лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2626лв
2232лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
3724лв
2980лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-20%
4193лв
3564лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3177лв
2700лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4792лв
3833лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
4253лв
3402лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
3259лв
2607лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-20%
2328лв
1979лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
4253лв
3402лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2995лв
2546лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
423лв
360лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
525лв
446лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4193лв
3564лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5824лв
4950лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4653лв
3955лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2115лв
1798лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1853лв
1575лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3151лв
2678лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2538лв
2157лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2961лв
2517лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3676лв
3125лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4154лв
3531лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3160лв
2686лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1140лв
912лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-20%
1460лв
1168лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
4602лв
3682лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3402лв
2721лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-20%
1223лв
1040лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1578лв
1342лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1425лв
1211лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1851лв
1573лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
463лв
393лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1175лв
940лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-20%
1547лв
1238лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
356лв
303лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
356лв
303лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
463лв
393лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
238лв
202лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3563лв
3029лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
309лв
262лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3028лв
2574лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2524лв
2145лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2202лв
1872лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2653лв
2255лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2014лв
1712лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
671лв
571лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
884лв
752лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1162лв
987лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
558лв
474лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
599лв
509лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
735лв
625лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
302лв
257лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
409лв
347лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
201лв
171лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
272лв
232лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
964лв
819лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1337лв
1136лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
683лв
25.12-01.01
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
375лв
337лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
268лв
242лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
681лв
579лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3044лв
2587лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2536лв
2156лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
604лв
513лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1040лв
884лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
2431лв
2066лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2026лв
1722лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1324лв
1125лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
817лв
695лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1025лв
871лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
3538лв
3007лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
4355лв
3702лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
887лв
754лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1100лв
935лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3449лв
2931лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
4382лв
3725лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4382лв
3725лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3449лв
2931лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4382лв
3725лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3449лв
2931лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3002лв
2552лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2202лв
1872лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2728лв
2318лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3341лв
2840лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2835лв
2409лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4112лв
3495лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3448лв
2931лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3396лв
2887лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2942лв
2501лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3555лв
3022лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2404лв
2043лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
2759лв
2345лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3825лв
3251лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4540лв
3859лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
772лв
657лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1930лв
1641лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3983лв
3386лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3370лв
2865лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1501лв
1276лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2430лв
2066лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3320лв
2822лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2809лв
2387лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
4057лв
3449лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4803лв
4082лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5056лв
4297лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5975лв
5079лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2413лв
2051лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3088лв
2625лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3777лв
3210лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1140лв
969лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4494лв
3820лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
927лв
788лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
5311лв
4515лв
3-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2850лв
2422лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2317лв
1969лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1900лв
1615лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1545лв
1313лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1710лв
1453лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1390лв
1182лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1236лв
1050лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1520лв
1292лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1330лв
1130лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
772лв
657лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
950лв
807лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
760лв
646лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
618лв
525лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
2256лв
1918лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2026лв
1722лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
681лв
579лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2536лв
2156лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1215лв
1033лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
931лв
791лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1063лв
904лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
698лв
594лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
911лв
775лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Закуска и вечеря, All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load