bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Промоции в Secret Paradise Hotel & Spa, Неа Каликратия

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.04.2023 - 13.04.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

203лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
302лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
249лв
224лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
348лв
323лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
201лв
188лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-7%
135лв
122лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
254лв
235лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
188лв
169лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
331лв
298лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
464лв
431лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
577лв
532лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
444лв
400лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
403лв
393лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-3%
270лв
260лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-4%
473лв
422лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-11%
705лв
654лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
203лв
172лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
302лв
272лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
550лв
467лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
781лв
699лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
796лв
712лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
565лв
480лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
580лв
493лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
812лв
725лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
1011лв
860лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1505лв
1353лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
331лв
282лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
464лв
414лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
778лв
661лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1009лв
893лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-12%
577лв
510лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
444лв
378лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440м.

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Greece

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.04.2023 - 13.04.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

469лв
422лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
634лв
587лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-7%
2927лв
2634лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
414лв
352лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
580лв
518лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
4181лв
3554лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
5416лв
4789лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
556лв
472лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
721лв
638лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1364лв
1264лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
993лв
894лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
575лв
489лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
707лв
621лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
436лв
371лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
601лв
536лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
656лв
591лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
888лв
822лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
1264лв
1074лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-15%
1881лв
1692лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3362лв
3092лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1006лв
906лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1212лв
1115лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
964лв
867лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
696лв
646лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
497лв
448лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1009лв
893лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
778лв
661лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
707лв
650лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
575лв
518лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
863лв
776лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3822лв
3529лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2752лв
2438лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-11%
2091лв
1777лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2927лв
2634лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
3393лв
3123лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
580лв
522лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
812лв
754лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
822лв
734лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
591лв
502лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
458лв
389лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
623лв
555лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
656лв
591лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
380лв
352лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
507лв
470лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
375лв
338лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
469лв
422лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
281лв
253лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
955лв
859лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
888лв
822лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
634лв
587лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
1141лв
1057лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
844лв
759лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1286лв
1190лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
469лв
398лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
634лв
564лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1238лв
1137лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
884лв
812лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
719лв
647лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3822лв
3529лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2927лв
2488лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3791лв
3352лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
1768лв
1625лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
1438лв
1294лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1415лв
1300лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1150лв
1035лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
863лв
776лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
719лв
647лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
884лв
812лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
575лв
518лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
707лв
650лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
2101лв
1786лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2575лв
2260лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
1043лв
969лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-7%
746лв
671лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
812лв
754лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-7%
580лв
522лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
464лв
431лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-7%
348лв
323лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-7%
497лв
448лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1159лв
1076лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
1043лв
969лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
580лв
538лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-7%
331лв
298лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
927лв
861лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
696лв
646лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-7%
414лв
373лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
663лв
597лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
829лв
746лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
249лв
224лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
746лв
671лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1015лв
940лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
761лв
705лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
563лв
506лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2317лв
1970лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3243лв
2896лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
1655лв
1490лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2295лв
2129лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
1009лв
932лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
3182лв
2834лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
2317лв
1970лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
863лв
776лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1415лв
1300лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1768лв
1625лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
531лв
487лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1592лв
1462лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1294лв
1165лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
431лв
388лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1768лв
1553лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1438лв
1222лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1061лв
975лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1150лв
1035лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1438лв
1294лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2476лв
2174лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2013лв
1711лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1061лв
932лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
863лв
733лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1349лв
1214лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
1696лв
1561лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1592лв
1462лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
1294лв
1165лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
431лв
388лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
531лв
487лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
721лв
638лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1009лв
893лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
556лв
472лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
778лв
661лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
938лв
844лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1268лв
1174лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-7%
1141лв
1057лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
844лв
759лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
750лв
675лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1015лв
940лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
761лв
705лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
563лв
506лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
375лв
338лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
507лв
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-7%
380лв
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
281лв
253лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
1159лв
1076лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
829лв
746лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
927лв
861лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-7%
663лв
597лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
497лв
448лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
696лв
646лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
580лв
538лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
414лв
373лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
464лв
431лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
331лв
298лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
249лв
224лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
348лв
323лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
758лв
645лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1129лв
1015лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1394лв
1185лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
2055лв
1846лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
15368лв
13062лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
18496лв
16191лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3362лв
2857лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
4120лв
3616лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
4545лв
4049лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
1111лв
945лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1442лв
1275лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
3311лв
2814лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2727лв
2429лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
1986лв
1688лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1324лв
1126лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3417лв
3151лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2696лв
2381лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1818лв
1620лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
2100лв
1785лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2659лв
2393лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1588лв
1349лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2062лв
1823лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2313лв
1966лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2882лв
2535лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2882лв
2535лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2091лв
1882лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2730лв
2521лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2313лв
1966лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
2708лв
2499лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2091лв
1882лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
884лв
776лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
719лв
611лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3791лв
3498лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
963лв
848лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
765лв
650лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
2521лв
2143лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3090лв
2712лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
473лв
412лв
8-15 Апр
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-13%
705лв
644лв
8-15 Апр
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-9%
218лв
185лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
317лв
285лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
472лв
425лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
588лв
541лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
348лв
311лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
249лв
211лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
580лв
518лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
414лв
352лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
5042лв
4469лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
3818лв
3246лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
530лв
450лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
728лв
649лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
624лв
530лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
855лв
762лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
656лв
558лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
888лв
789лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
778лв
691лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
580лв
493лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
902лв
766лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1199лв
1064лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
2317лв
1970лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3182лв
2834лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
1000лв
900лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1298лв
1198лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
667лв
600лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2104лв
1788лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
865лв
798лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1540лв
1358лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2798лв
2482лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
811лв
689лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2405лв
2044лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1042лв
920лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3269лв
2908лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%
2273лв
2024лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
1655лв
1407лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5919лв
5242лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
4512лв
3835лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3822лв
3529лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
4803лв
4225лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
3855лв
3277лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1000лв
911лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
2927лв
2634лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
884лв
796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3362лв
2957лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1150лв
978лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
863лв
733лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1006лв
855лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1061лв
932лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1238лв
1087лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1415лв
1242лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2698лв
2294лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2509лв
2132лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3250лв
2873лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
719лв
611лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1927лв
1638лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2401лв
2112лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
884лв
776лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
969лв
854лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
771лв
655лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2091лв
1882лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2708лв
2499лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
707лв
621лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
575лв
489лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2927лв
2488лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1238лв
1087лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1006лв
855лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
3822лв
3383лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
1415лв
1300лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1150лв
1035лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
2698лв
2294лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3393лв
2988лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1006лв
855лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
1238лв
1087лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2091лв
1777лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2730лв
2416лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
863лв
776лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2908лв
2561лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2401лв
2112лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2313лв
1966лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1927лв
1638лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3855лв
3277лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3276лв
2900лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
2509лв
2132лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4847лв
4268лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
3877лв
3415лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-12%
3084лв
2621лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3822лв
3383лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
2927лв
2488лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
707лв
621лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
575лв
489лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
1238лв
1087лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1006лв
855лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3393лв
2988лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1725лв
1553лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
2122лв
1949лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
2698лв
2294лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2840лв
2556лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3735лв
3451лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
556лв
500лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
721лв
665лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
778лв
661лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
2273лв
2107лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-7%
333лв
283лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1655лв
1490лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
1009лв
893лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
433лв
383лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
726лв
653лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
957лв
885лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
940лв
834лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-11%
708лв
602лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
922лв
819лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
691лв
587лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
281лв
239лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
507лв
451лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-11%
380лв
338лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
375лв
319лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
281лв
239лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
380лв
338лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
1394лв
1254лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2033лв
1894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
580лв
493лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
812лв
725лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
2877лв
2584лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1951лв
1659лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1681лв
1429лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2060лв
1808лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2942лв
2647лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
3605лв
3311лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1951лв
1659лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2877лв
2584лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Закуска и вечеря, All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!