bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0885 706 771
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Промоции в Secret Paradise Hotel & Spa, Неа Каликратия

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.04.2023 - 13.04.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

302лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
203лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

12 резервации наскоро
464лв
414лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
331лв
282лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
444лв
400лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
577лв
532лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
188лв
169лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
254лв
235лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-7%
201лв
188лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
135лв
122лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
833лв
14-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
549лв
14-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
274лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

14 резервации наскоро
423лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
331лв
298лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
464лв
431лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-7%
270лв
260лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-4%
403лв
393лв
13-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-3%
473лв
422лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Включена закуска

15 резервации наскоро
-11%
705лв
654лв
9-16 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-7%
203лв
172лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
302лв
272лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
781лв
699лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
550лв
467лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
796лв
712лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
565лв
480лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
580лв
493лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
812лв
725лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
1011лв
860лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1505лв
1353лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-10%
778лв
661лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
1009лв
893лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
444лв
378лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
577лв
510лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-12%
1396лв
14-17 Апр
3 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1098лв
14-17 Апр
3 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Включена закуска

18 резервации наскоро
249лв
211лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
348лв
311лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-11%

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440м.

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Greece

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.04.2023 - 13.04.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 18.04.2023 - 31.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1009лв
932лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
707лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
575лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
464лв
414лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
331лв
282лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
863лв
776лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
375лв
323лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-14%
507лв
456лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
707лв
650лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1415лв
1300лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
1150лв
1035лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
863лв
776лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
746лв
671лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1043лв
969лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
812лв
725лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
580лв
493лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1286лв
1176лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-9%
281лв
239лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
380лв
338лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
955лв
845лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-11%
1006лв
906лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1238лв
1137лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1043лв
932лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
1159лв
1035лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
829лв
704лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
746лв
634лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1150лв
1035лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
531лв
487лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1592лв
1462лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1415лв
1300лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
431лв
388лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1294лв
1165лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1768лв
1625лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
1438лв
1294лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1592лв
1462лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1294лв
1165лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
575лв
518лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
707лв
650лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
812лв
754лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-7%
580лв
522лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
927лв
828лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
348лв
311лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
249лв
211лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
696лв
621лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
497лв
423лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
663лв
564лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
580лв
538лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
414лв
373лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
696лв
621лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
497лв
423лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
563лв
492лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-13%
761лв
691лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
1438лв
1294лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2698лв
2428лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
3362лв
3092лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1768лв
1625лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1159лв
1076лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
829лв
746лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
663лв
597лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
927лв
861лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
696лв
646лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
497лв
448лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
750лв
661лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-12%
1015лв
925лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
1009лв
932лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
974лв
876лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1205лв
1108лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
464лв
431лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
331лв
298лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1611лв
1516лв
7-15 Апр
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-6%
1082лв
987лв
7-15 Апр
1 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-9%
3182лв
2950лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
2317лв
2086лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1364лв
1264лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
993лв
894лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
4181лв
3554лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
5416лв
4789лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1238лв
1166лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-6%
1006лв
935лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-7%
1883лв
1741лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1420лв
1278лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
556лв
472лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
721лв
638лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
657лв
599лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
541лв
483лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-11%
964лв
867лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1212лв
1115лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
601лв
536лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
436лв
371лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2313лв
2082лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2882лв
2650лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1463лв
1317лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1926лв
1780лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2730лв
2521лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2091лв
1882лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
338лв
328лв
13-18 Апр
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-3%
503лв
493лв
13-18 Апр
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-2%
1881лв
1692лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1264лв
1074лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
993лв
894лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1390лв
1291лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
2091лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2708лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1009лв
932лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
721лв
665лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
556лв
500лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3822лв
3529лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1061лв
975лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
863лв
776лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2091лв
1777лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2752лв
2438лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
2091лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
2752лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2698лв
2428лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
3393лв
3123лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1463лв
1317лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1926лв
1780лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
868лв
806лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
620лв
558лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
822лв
734лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
591лв
502лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
623лв
555лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
458лв
389лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
634лв
564лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
469лв
398лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
865лв
798лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
667лв
600лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2372лв
2192лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1803лв
1623лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
3417лв
3151лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2659лв
2393лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2004лв
1803лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2079лв
1921лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1585лв
1427лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2621лв
2421лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1542лв
1388лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1939лв
1784лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3822лв
3529лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2122лв
1949лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1376лв
1271лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1045лв
941лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1725лв
1553лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3345лв
3052лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-9%
4368лв
4075лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
1118лв
1006лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1382лв
1270лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2649лв
2384лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
3636лв
3371лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-7%
2101лв
1786лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2575лв
2260лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2728лв
2447лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1875лв
1593лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1202лв
1082лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3243лв
2896лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
1581лв
1461лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2317лв
1970лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2104лв
1893лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2295лв
2129лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
1655лв
1490лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
2767лв
2557лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2798лв
2588лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2104лв
1893лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1803лв
1623лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1503лв
1352лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2372лв
2192лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1977лв
1826лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2073лв
1866лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2814лв
2607лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-7%
2509лв
2258лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3250лв
2999лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2013лв
1711лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2476лв
2174лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
1061лв
932лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
863лв
733лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1349лв
1214лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1696лв
1561лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
4181лв
3763лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
5416лв
4998лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
575лв
518лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
707лв
650лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
1927лв
1735лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2423лв
2231лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
5575лв
5018лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
7427лв
6870лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2988лв
2764лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
2248лв
2023лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
556лв
500лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
721лв
665лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
2767лв
2557лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
2104лв
1893лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
556лв
472лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
778лв
661лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1009лв
893лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
721лв
638лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1737лв
1564лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2401лв
2227лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-7%
541лв
500лв
8-16 Апр
на човек

8 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-7%
805лв
765лв
8-16 Апр
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
1129лв
1015лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
758лв
645лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1881лв
1755лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
1264лв
1138лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2147лв
1972лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
1750лв
1575лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
1394лв
1185лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2055лв
1846лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
541лв
476лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-12%
657лв
591лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
888лв
817лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
656лв
586лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-11%
1715лв
1591лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
1241лв
1117лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3206лв
2885лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4441лв
4120лв
8-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
433лв
399лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
333лв
300лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
15368лв
13062лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
18496лв
16191лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
3182лв
2950лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
2317лв
2086лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
4120лв
3616лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
3362лв
2857лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1442лв
1275лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
4545лв
4049лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
3311лв
2814лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3311лв
2980лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
4545лв
4214лв
19-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
3311лв
2980лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
4589лв
4258лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
2405лв
2164лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2727лв
2429лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
3269лв
3028лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
1986лв
1688лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3373лв
3102лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2712лв
2441лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2100лв
1785лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1818лв
1620лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-11%
2696лв
2381лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1503лв
1352лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1324лв
1126лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1977лв
1826лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1588лв
1349лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2062лв
1823лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2927лв
2634лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1927лв
1735лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2401лв
2209лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3853лв
3560лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
719лв
647лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
884лв
812лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2730лв
2521лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
2091лв
1882лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2708лв
2499лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2091лв
1882лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
863лв
819лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
1061лв
1018лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-4%
2927лв
2634лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3362лв
3092лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2882лв
2650лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2313лв
2082лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2509лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3302лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2927лв
2634лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
719лв
611лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
884лв
776лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3791лв
3498лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
719лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
884лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3791лв
3498лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1696лв
1561лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
1349лв
1214лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2752лв
2543лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2091лв
1882лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
2335лв
2101лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3102лв
2868лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
765лв
650лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
963лв
848лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
3334лв
3000лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
4326лв
3992лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
577лв
532лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
444лв
400лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3090лв
2712лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2521лв
2143лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
708лв
638лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
940лв
869лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
473лв
412лв
8-15 Апр
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-13%
705лв
644лв
8-15 Апр
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
1046лв
963лв
17-22 Апр
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-8%
1664лв
1580лв
17-22 Апр
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
628лв
534лв
20-23 Апр
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
998лв
904лв
20-23 Апр
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
317лв
285лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
218лв
185лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
472лв
425лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
588лв
541лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
414лв
373лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
580лв
538лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
414лв
373лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
580лв
538лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
348лв
311лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-11%
249лв
211лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-15%
464лв
431лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
331лв
298лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
348лв
323лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
249лв
224лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
414лв
352лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
1264лв
1138лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1903лв
1777лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-7%
580лв
518лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
497лв
448лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
696лв
646лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
5042лв
4469лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
3818лв
3246лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
844лв
783лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
613лв
551лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
728лв
649лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-11%
530лв
450лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
855лв
762лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
624лв
530лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
496лв
460лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
364лв
328лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1715лв
1591лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
1241лв
1117лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
778лв
691лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-11%
580лв
493лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
848лв
783лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
649лв
584лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1377лв
1277лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
1009лв
932лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
993лв
894лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1009лв
932лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
902лв
766лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
889лв
800лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1153лв
1065лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1199лв
1064лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
778лв
700лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
749лв
685лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
633лв
570лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3213лв
2981лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
2317лв
2086лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3182лв
2950лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
2317лв
2086лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2273лв
2107лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
1655лв
1490лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
444лв
400лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1298лв
1198лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1111лв
1000лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
577лв
532лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1000лв
900лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1442лв
1331лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2104лв
1893лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2767лв
2557лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
778лв
700лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1009лв
932лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2317лв
2086лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1843лв
1659лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1503лв
1352лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
922лв
829лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
865лв
798лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
667лв
600лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1540лв
1358лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1186лв
1094лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1052лв
947лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1209лв
1028лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2372лв
2188лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1836лв
1703лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
3182лв
2950лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-7%
1324лв
1192лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1399лв
1294лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1977лв
1826лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1042лв
920лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
811лв
689лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2457лв
2268лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1888лв
1699лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
930лв
857лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
732лв
659лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
2231лв
2056лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1757лв
1582лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
4512лв
3835лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
5919лв
5242лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
964лв
867лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
884лв
796лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
5460лв
5042лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
18250лв
16786лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
4803лв
4417лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
3362лв
3092лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
4803лв
4225лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
1212лв
1115лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
3855лв
3277лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2313лв
2082лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2908лв
2677лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2166лв
1999лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1000лв
911лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%
1672лв
1505лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
4181лв
3763лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
3855лв
3469лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
14648лв
13183лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1150лв
978лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
719лв
647лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1238лв
1087лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1061лв
932лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
884лв
812лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1415лв
1242лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
3362лв
2957лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2698лв
2294лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1725лв
1553лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2122лв
1949лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1006лв
855лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
863лв
733лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2509лв
2132лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3250лв
2873лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2313лв
2082лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
3855лв
3469лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4803лв
4417лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2908лв
2677лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
719лв
611лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3345лв
3010лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
884лв
776лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4368лв
4033лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
4874лв
4498лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1927лв
1638лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2401лв
2112лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3763лв
3387лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3822лв
3529лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
771лв
655лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
969лв
854лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1150лв
1035лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1415лв
1300лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
3362лв
3092лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2401лв
2209лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1927лв
1735лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
2091лв
1882лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2708лв
2499лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
707лв
621лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1349лв
1330лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-1%
575лв
489лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1696лв
1677лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-1%
1006лв
855лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1238лв
1087лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1238лв
1137лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
4888лв
4399лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
6012лв
5524лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1006лв
906лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2698лв
2294лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1006лв
906лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
3393лв
2988лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1415лв
1300лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
1150лв
1035лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2708лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2091лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
4874лв
4498лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2509лв
2258лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3763лв
3387лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3276лв
3025лв
25-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
863лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1294лв
1165лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1592лв
1462лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1061лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3822лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
863лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
2927лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
1061лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1696лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1349лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
1006лв
855лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1238лв
1087лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-12%
2444лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1061лв
975лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
863лв
776лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
3006лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
884лв
812лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
719лв
647лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3791лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2927лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2313лв
1966лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
2908лв
2561лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
3855лв
3277лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
2509лв
2132лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
4847лв
4268лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3822лв
3529лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
3276лв
2900лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-11%
2927лв
2634лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
3276лв
3025лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2509лв
2258лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2882лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3877лв
3415лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-12%
3084лв
2621лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2313лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2882лв
2650лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2313лв
2082лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3822лв
3383лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
2927лв
2488лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
575лв
489лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
707лв
621лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
4525лв
4073лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
5782лв
5329лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2122лв
1949лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1006лв
855лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1725лв
1553лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1238лв
1087лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
2698лв
2294лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
3393лв
2988лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
884лв
812лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
719лв
647лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
3822лв
3529лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
2698лв
2428лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
3362лв
3092лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
3791лв
3498лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1006лв
906лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1238лв
1137лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
2840лв
2556лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
3735лв
3451лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
1703лв
1566лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1372лв
1235лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
452лв
407лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
535лв
489лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2295лв
2129лв
3-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
1655лв
1490лв
3-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2273лв
2107лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
433лв
383лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
333лв
283лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1009лв
893лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
778лв
661лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
1655лв
1490лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1199лв
1109лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
902лв
811лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
957лв
885лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
726лв
653лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
691лв
587лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
922лв
819лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-11%
507лв
451лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
281лв
239лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
380лв
338лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-11%
375лв
319лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
281лв
239лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
380лв
338лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-11%
888лв
822лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
656лв
591лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1241лв
1117лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
2033лв
1894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
1715лв
1591лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
1394лв
1254лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
812лв
725лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-11%
580лв
493лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
9102лв
7737лв
20.04-23.05
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
11284лв
9919лв
20.04-23.05
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-12%
414лв
352лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
580лв
518лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
689лв
636лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
523лв
471лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
888лв
808лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
2877лв
2584лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1141лв
1043лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-9%
844лв
745лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-12%
656лв
577лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-12%
469лв
408лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-13%
634лв
573лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
1951лв
1659лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1681лв
1429лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2060лв
1808лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
7486лв
6847лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
6395лв
5755лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2942лв
2647лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3605лв
3311лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2264лв
2038лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2882лв
2655лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2273лв
2107лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
721лв
665лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
556лв
500лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1655лв
1490лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2042лв
1867лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
2882лв
2655лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1744лв
1570лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2264лв
2038лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
3679лв
3403лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-7%
2753лв
2477лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
993лв
910лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
828лв
745лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1986лв
1820лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1655лв
1490лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
4162лв
3798лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-9%
4920лв
4556лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
1926лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1463лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
2091лв
1882лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2752лв
2543лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2202лв
2034лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1672лв
1505лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2194лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
2492лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2601лв
2341лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
3075лв
2815лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
2927лв
2634лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
3853лв
3560лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
828лв
745лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
993лв
910лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
431лв
388лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
531лв
487лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
938лв
844лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
1268лв
1174лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
844лв
759лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1141лв
1057лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
750лв
675лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
1015лв
940лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-7%
888лв
822лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-7%
2877лв
2584лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1951лв
1659лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
656лв
591лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
761лв
705лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
563лв
506лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
469лв
422лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
634лв
587лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
507лв
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-7%
375лв
338лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
380лв
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
281лв
253лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
580лв
538лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-7%
414лв
373лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
314лв
283лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
413лв
382лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Включена закуска база хранене.
Закуска и вечеря, All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load