bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Secret Paradise Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Secret Paradise Hotel & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Каликратия

Промоции в Secret Paradise Hotel & Spa, Неа Каликратия

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 15.04.2022 - 01.01.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

351лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

29 резервации наскоро
472лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
675лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

29 резервации наскоро
222лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

25 резервации наскоро
302лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
438лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
604лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

27 резервации наскоро
791лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1108лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
1813лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

14 резервации наскоро
2563лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3828лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

30 резервации наскоро

Secret Paradise Hotel & Spa (бившият Mykonos Paradise Hotel) е семеен хотел, разположен в непосредствена близост до красиви и релаксиращи плажове и центъра на Каликратия, с директен достъп до летището на Солун (Makedonia).

Местоположение на Secret Paradise Hotel & Spa, Халкидики

Удобно разположен в западната част на полуострова, Secret Paradise Hotel & Spa има лесен достъп до изумрудените води на плажовете на залива Термайкос, както и до всички пътища, които водят до най-красивите плажове на Халкидики.
Secret Paradise Spa хотел се намира на 35 километра от град Солун в един малък рай - Неа Каликратия.
Разстояния:
Солун център - 35km
Летище Македония - 25km
Пещера Петралона - 12km
Неа Каликратия център - 440m

GPS координати:
Географска дължина: Ν40 18΄36΄΄
Географска ширина: Ε23 04΄05΄΄

разстояние до центъра: 440m

Адрес: 9-11 G. Papandreou Str., Неа Каликратия, Гърция

Удобства в Secret Paradise Hotel & Spa

Secret Paradise Hotel е отворен целогодишно, готов да Ви предложи приятен престой и магическо прекарване на празниците.
Хотелски удобства: 24 часа рецепция, а ла карт ресторант, климатик (в публичните площи), услуга пазене на багаж, бар, химическо чистене, асансьор, Интернет ( + безжичен), услуга гладене, джакузи, услуга пране, басейн, паркинг (+ безплатен), ресторант, кафе, градина на покрива, обслужване по стаите, събуждане по телефона.
За Деца: високо столче, детска площадка
Удобства на стаите: климатик, балкон, баня, мокет, сешоар, интернет, мини бар, комарници, радио, сейф, сателитна телевизия, душ кабина, телефон, TV (плосък екран).
Спортни съоръжения: фитнес зала, басейн (закрит), басейн (открит) - с размери 5 х 11 m, с обособена част за децата.

- Бебешка кошара - безплатно (по заявка)
- Сейф - в стаята с доплащане
- Храната е на шведска маса
- Климатик - безплатно
- Ежедневно ползване на спа (сауна, джакузи, турска баня, закрит басейн, фитнес) с доплащане

Стаи и настаняване в Secret Paradise Hotel & Spa

Уютните стаи в съчетание с качественото обслужване ще направят престоя Ви в Secret Paradise Hotel повече от комфортен. Удобствата на стаите включват: плазмен телевизор със сателитна телевизия, индивидуален климатк, балкон, безплатен Wi Fi интернет, телефон, мини бар, аксесоари за баня, сешоар, халати и чехли, мокет, комарник.

Почивка и забавления в Secret Paradise Hotel & Spa

Вдъхновен от Древна Елада - Лускозния Спа център предлага спокойствие и включва: джакузи, сауна, хамам, фитнес център, отопляем закрит басейн, както и масажи за лице и тяло.

Късно записване - last minute предложение - 5% за настаняване в периода 15.04.2022 - 01.01.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

370лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
504лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
730лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
250лв
225лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
330лв
305лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
466лв
441лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
518лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
705лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1021лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
606лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
740лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
966лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
606лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
740лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
966лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
993лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1180лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1496лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
728лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
888лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1159лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
739лв
702лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
1007лв
970лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
1459лв
1422лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-3%
296лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
403лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
584лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
329лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
463лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
688лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
197лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
278лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
413лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
654лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
842лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1158лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1634лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2036лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2714лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1091лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1332лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1739лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
970лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1184лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1546лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
849лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1036лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1353лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
665лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
907лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1313лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
657лв
624лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
925лв
892лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-4%
1377лв
1344лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-2%
1213лв
1152лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
1481лв
1420лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
1932лв
1872лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-3%
728лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
888лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1159лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
364лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
444лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
580лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
591лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
806лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1167лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
444лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
604лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
875лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
222лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
302лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
438лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
526лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
740лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1102лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
263лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
370лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
551лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
485лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
592лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
773лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
591лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
833лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1239лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
460лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
648лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
964лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
394лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
555лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
826лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
197лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
278лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
413лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1471лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1832лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2442лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
467лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
601лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
827лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
485лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1134лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1634лв
1552лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
592лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1349лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2036лв
1954лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
773лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1710лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2714лв
2632лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-3%
748лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
962лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1324лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
364лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
444лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
580лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
374лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
561лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
841лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
948лв
901лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
481лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
722лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1083лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1216лв
1169лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-4%
662лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
993лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1489лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1668лв
1620лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-3%
280лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
361лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
496лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
467лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
601лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
827лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2891лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3699лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5030лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
173лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
226лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
316лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
583лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
771лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1087лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
980лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1222лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1628лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
993лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1180лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1496лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
606лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
740лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
966лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
888лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1075лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1391лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
748лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
935лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1251лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
427лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
534лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
715лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1961лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2443лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3256лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
993лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1180лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1496лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
280лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
361лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
496лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1171лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1572лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2250лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
851лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1012лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1283лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2331лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3182лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4552лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
534лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
668лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
894лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1811лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2474лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3539лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
970лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1184лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1546лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2286лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2849лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3798лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2288лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2850лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3799лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
583лв
525лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
771лв
712лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1087лв
1029лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
518лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
707лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1012лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1639лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2158лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3006лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1602лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1870лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2322лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
993лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1180лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1496лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1807лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2343лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3247лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
888лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1075лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1391лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
789лв
710лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
1003лв
903лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1364лв
1228лв
21-25 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1961лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2443лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3256лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1961лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2443лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3256лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
993лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1180лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1496лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1961лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2443лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3256лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
709лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
843лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1069лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2336лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2979лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4064лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
536лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
670лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
896лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1294лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1664лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2271лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1528лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2190лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3256лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
644лв
636лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-1%
832лв
823лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-1%
1148лв
1140лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-1%
574лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
735лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1006лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
333лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
440лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
621лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
259лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
339лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
475лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
817лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1018лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1357лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2169лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2737лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3650лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3614лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
4150лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5054лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
849лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1036лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1353лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1807лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2280лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3041лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
849лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1036лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1353лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1449лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1851лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2528лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1220лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1702лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2515лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
777лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1061лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1517лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1873лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2516лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3600лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1175лв
1116лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
1469лв
1411лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-4%
1966лв
1908лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-3%
585лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
786лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1125лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1171лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1572лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2250лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1961лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2443лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3256лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
567лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
674лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
855лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1698лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2073лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2705лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
728лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
888лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1159лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2941лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3665лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4885лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
728лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
888лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1159лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1915лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2578лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3643лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
986лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
1388лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2065лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
345лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
506лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
777лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
197лв
177лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
278лв
258лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
413лв
393лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-5%
591лв
532лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
752лв
677лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1023лв
921лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
863лв
776лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1264лв
1178лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
1942лв
1856лв
23-28 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-4%
634лв
617лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-3%
822лв
805лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-2%
1138лв
1121лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-1%
616лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
830лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1192лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
708лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
895лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1211лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1405лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1887лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2700лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
936лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1258лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1800лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
518лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
707лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1012лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
748лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
935лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1251лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
906лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1093лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1409лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2588лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3329лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4541лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4445лв
4223лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
5858лв
5636лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
8188лв
7966лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-3%
1263лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1917лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1665лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2480лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2343лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3428лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1634лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2036лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2714лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2530лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3193лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4258лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2288лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2850лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3799лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4337лв
4120лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-5%
5473лв
5256лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-4%
7299лв
7082лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-3%
2891лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3699лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5030лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3976лв
3777лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
5017лв
4818лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
6691лв
6492лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-3%
980лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1222лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1628лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
849лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1036лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1353лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2288лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2850лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3799лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1446лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1824лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2433лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1446лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1824лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2433лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2286лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2805лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3654лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1961лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2443лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3256лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2169лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2737лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3650лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2169лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2490лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3032лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
709лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
843лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1069лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
709лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
843лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1069лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1634лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2036лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2714лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2169лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2737лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3650лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
993лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1180лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1496лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
980лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1141лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1412лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1960лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2404лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3132лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1634лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2036лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2714лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2169лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2490лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3032лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
606лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
740лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
966лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2195лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
2758лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3706лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
779лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
966лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1283лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2325лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2988лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4053лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1405лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1887лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2700лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
468лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
629лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
900лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
702лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
943лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1350лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1331лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1899лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2812лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
583лв
525лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
771лв
712лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1087лв
1029лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
690лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1012лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1554лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
677лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
891лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1252лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
690лв
621лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1012лв
943лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-7%
1554лв
1485лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-4%
518лв
466лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
759лв
707лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-7%
1165лв
1114лв
26-29 Май
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-4%
604лв
562лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-7%
791лв
749лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
1107лв
1066лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-4%
260лв
243лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-6%
341лв
324лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
476лв
459лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-4%
654лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
842лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1158лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
467лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
604лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
4173лв
3964лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
601лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
818лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5164лв
4956лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-4%
827лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1180лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6836лв
6627лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-3%
296лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
416лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
620лв
3-6 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1651лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2294лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3378лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
481лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
468лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
615лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
629лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
841лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
900лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1663лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2039лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2671лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
214лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
267лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
358лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
936лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1233лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1718лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
641лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
801лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1073лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
320лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
401лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
536лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2070лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2499лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3222лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1811лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2186лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2819лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1208лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1583лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2215лв
19-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
641лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
801лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1073лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
776лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
1811лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1060лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2186лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1517лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2819лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
320лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
401лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
536лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
534лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
668лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
894лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1405лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1887лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2700лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1295лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1768лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2529лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
534лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
676лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
668лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
836лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
894лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1108лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2379лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3136лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4354лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
711лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
872лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1143лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
702лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
943лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1350лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1397лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2119лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1871лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2782лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2631лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3847лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1121лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1418лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1903лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
728лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
888лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1159лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2530лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3193лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4258лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1961лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2443лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3256лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1807лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
2530лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2280лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3193лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3041лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4258лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2891лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3320лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4043лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1144лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1425лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1900лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
817лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1091лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1018лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1332лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1357лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1739лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1634лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2036лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2714лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1455лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1777лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2319лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1084лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1406лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1948лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1446лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1824лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2433лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2288лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2850лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3799лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2286лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2661лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3294лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2530лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3193лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4258лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3976лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5017лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6691лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1960лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2281лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2823лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1144лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1425лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1900лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1961лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
2443лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3256лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1134лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
5530лв
5254лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
1349лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6575лв
6299лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1710лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
8337лв
8060лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-3%
1144лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1425лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1900лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2530лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3193лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4258лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1960лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2404лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3132лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1143лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1331лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1647лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
709лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
843лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1069лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2286лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2805лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3654лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1807лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2280лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3041лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
993лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1180лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1496лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2286лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2661лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3294лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
980лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1222лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1628лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2530лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
3193лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4258лв
6-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1807лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2312лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3144лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
851лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1012лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1283лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3253лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
4217лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5844лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
606лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
740лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
966лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
849лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1036лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1353лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
849лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1036лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1353лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1961лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2443лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3256лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1807лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
2530лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
2280лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3193лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3041лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4258лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1278лв
1214лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-5%
1546лв
1482лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
1998лв
1934лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-3%
2429лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3072лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4156лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
817лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1018лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1357лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
865лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1079лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1441лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2805лв
2664лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
3608лв
3468лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
4964лв
4824лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-3%
571лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
705лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
931лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
853лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1040лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1356лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1683лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2165лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2978лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1861лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2467лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3465лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
431лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
565лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
791лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1183лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1665лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2478лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
518лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
705лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1021лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
148лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
201лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
292лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
329лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
463лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
688лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1380лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2043лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3108лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
583лв
525лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
771лв
712лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1087лв
1029лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
417лв
375лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
583лв
525лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
667лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро